Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle tilbud, salg og leverancer, også i tilfælde, hvor køberen foreskriver andre betingelser. Afvigelser er kun gældende, såfremt DGtek skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

1 Tilbud

Afgivelse af tilbud fra DGteks side er gældende i 30 dage, hvis ikke andet er anført. Ordrer, der afgives til DGtek som følge af et tilbud, er først bindende, når endelig skriftlig bekræftelse fra DGtek foreligger.

2 Priser

Priser anført i tilbud er angiver eksklusive moms og emballage. DGtek tager endvidere forbehold om at ændre de i tilbuddet anførte priser, hvis der i tiden mellem tilbudsafgivelse og fakturering sker ændringer i valutakurser og afgifter samt i udgifter til materialer, lønninger og transport.

3 Betalingsfristen

Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadagen. Efter forfaldsdag beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Det leverede materiale forbliver DGteks ejendom, indtil betalingen er erlagt fuldt ud. Mindre fejl og mangler berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling.

4 Garanti

DGteks garanti tid er normalt 12 måneder regnet fra leveringsdagen. DGtek forpligter sig til at afhjælpe fejl og mangler, som skyldes fejl ved konstruktion, fremstilling eller materiale. Der ydes ikke garanti for forbrugsmaterialer, herunder sensorer, medmindre andet skriftligt er aftalt. Garantien bortfalder, hvis varen har været udsat for urigtig montage, korroderende eller forgiftende miljø, mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling. Køber forpligter sig til at vedligeholde indkøbt udstyr forskriftsmæssigt. Hvis der fra DGtek er udleveret instruktionsbøger, brugeranvisninger eller lignende, skal disse følges. Garantien dækker ikke udbedring af følgeskader forårsaget af fejl ved det af DGtek leverede udstyr.

Produkter, der dækkes af ovennævnte garanti, vil blive repareret af DGtek eller udbyttet uden udgift for køberen ved fri returnering til DGtek af de defekte produkter. Garantien berettiger ikke køberen til at annullere købet, kræve erstatning eller andet som følge af fejlen. De med udbedringen eller erstatningsleveringen opståede transport- og forsikringsomkostninger – herunder rejseomkostninger, opholdsudgifter etc. – såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering, afholdes af køberen.

5 Levering

Alle leverancer leveres EXW Incoterms 2000, Fredericia

De oplyste leveringstider er fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med der forhold, der ligger ved aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af DGteks forhold betragtes i enhvers henseende som rettidig levering, Køber kan således ikke af den grund udøve nogen beføjelser overfor DGtek.

Såfremt forsinkelsen af leverancen skuldes, at DGtek er i en situation som angivet i pkt. 7 udskydes leveringstiden med den tid som hindringerne varer. Såfremt hindringen varer mere end 3 måneder, er begge parter berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Ser DGtek sig ikke i stand til at overholde leveringstiden, vil køber modtage meddelelse herom uden ugrundet ophold samt så vidt muligt få oplyst, hvornår levering påregnes at kunne finde sted.

DGtek påtager sig intet ansvar for eventuelle tab o.lign., køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, uanset årsag.

6 Produktansvar

DGtek er kun ansvarlig for personskade, der direkte kan henføres til fejl opstået ved DGteks forsætlige eller groft uagtsomme handling. DGtek er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse. DGtek er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, og hvori DGteks produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår.

DGtek er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden for form indirekte tab.

I den udstrækning DGtek måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde DGtek skadesløs i samme omfang, som DGteks ansvar er begrænset efter de forudgående punkter.

Erstatning kan dog aldrig overstige det beløb, som DGtek har tegnet forsikring for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. Køberen og DGtek accepterer at kunne medindstævnes ved den domstol, som måtte behandle et erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af DGteks leverancer.

7 Force majeure

Skulle DGtek blive forsinket eller forhindret i at levere som følge af naturkatastrofer, krig, borgerlig opstand, beslaglæggelse, regeringsrestriktioner, forbud eller lovbestemmelser af nogen art, import- eller eksportrestriktioner, strejker, lockout, arbejdsstridigheder, vanskeligheder med at få arbejdskraft eller materiale, maskinskade, brand, ulykker eller af andre grunde, som DGtek er uden skyld i, skal DGtek være berettiget til at annullere eller udsætte opfyldelsen af kontrakten uden at påtage sig noget erstatningsansvar for tab eller skade forårsaget deraf.