Emissionsregner

Emissionsregner

Systembeskrivelse

En emissionsregner for affaldsforbrændingsanlæg fra DGtek er opbygget med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald”, BEK nr. 162.

Der kan leveres løsninger, der opfylder kravene uanset anlæggets størrelse. Emissionsregneren er baseret på en almindelig PC forsynet med et standard SCADA system, der anvendes til dataopsamling og beregning af emissioner. De beregnede emissionsværdier, der skal bruges for rapportering, gemmes i en Microsoft Access database og selve rapporteringen sker via Microsoft Excel. Denne opbygning gør at brugeren til enhver tid kan danne nye rapporter og udtrække emissionsdata på en nem og tilgængelig måde.

I visse tilfælde ønskes en større sikkerhed mod nedbrud i dataopamling til emissionsregnesystemet. Dette kan opnås ved at benytte 2 PC’er, der opkobles redundant som hhv. en primær og en sekundær maskine. Derved minimeres risikoen for tab af vigtige måledata og samtidig opnår man den sideeffekt at der er 2 parallelle betjeningsstationer på anlægget.

I skemaet til venstre er vist hvilke målepunkter en standard emissionsregner kan behandle.

Afhængigt af kravene til det enkelte anlæg kan disse komponenter vælges eller fravælges i forbindelse med opsætningen af emissionsregneren.

Hvis der anlægsbestemt er krav om andre eller flere målinger, kan dette også lade sig gøre, men det kræver så en individuel tilretning af softwaren for emissionsregneren.

Opsamling

Måledata fra analysator og proces opsamles via analysatoren hvor signalerne for f.eks temperatur, tryk, effekt, flow og støv tilsluttes som 4-20 mA signaler til analoge indgange.

Digitale signaler fra processen for driftsindikering, alarmtilsstande og lign. opsamles via digitale indgangssignaler til analysatoren.

Validering

De måleværdier, som alle emissionsberegningerne baseres på, logges hvert 30. sekund. For alle 30 sekunders værdier overvåges om værdien er valid, dvs. ikke fejlbehæftet. Hvis værdien ikke er valid indgår den ikke i beregningen af 30-minutters middelværdien.

Følgende indikeringer betyder at en logget værdi defineres som ikke-valid og udelades af beregning af ½-times middelværdierne:

  • måleområde overskredet
  • kalibreringsindikering fra analysator
  • fejlindikering fra analysator
  • affaldsforbrænding stoppet

Kun valide målinger medgår i beregning af ½-times middelværdier.

Døgnværdier valideres efter samme princip hvor der indenfor et døgn maksimalt må være 5 ikke-valide ½-times middelværdier. Det vil sige at mindst 43 af de ½-times værdier, som døgnrapporten er baseret på, skal være valide for at døgnmiddelværdien betragtes som valid.

I døgnrapporterne indikeres for de enkelte ½-times middelværdier hvilken status værdien har, dvs. om der har været overskridelse af måleområdet, kalibrering, fejl eller om affaldsforbrændingen har været stoppet.

Registrering af udetid for målinger

For hvert måleværdi registreres udetiden, der defineres som den tid hvor affaldsforbrændingen er startet og der samtidigt er en fejl- eller vedligeholdelsesindikering for det pågældende målepunkt.

Perioder hvor der er kalibreringsindikering indgår ikke i ude-tiden.

Alarmlog

Alarmer logges via alarm log system. Alarmer omfatter både fejlmeddelelser og meddelelser om servicekald fra analysatorer og alarmer fra udtagssystemet. Dertil kommer meddelelser om overskridelse af måleområde og start/stop af fyringen i de forskellige anlæg samt melding om anlæg i drift og ikke i drift.